DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r.
Poz. 506
Rozporządzenie
Ministra Administracji i C yfryzacji1)
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych


Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;
2) usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;
3) warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych.
§ 2. 1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana,
zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności,
zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
2. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są
ostrych krawędzi.
3. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą
wymianę lub uzupełnienie.
§ 3. 1. Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach
229 mm x 324 mm.
2. Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.
3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:
1) szerokość:
a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane
są krótszą krawędzią przesyłki,
b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane
są dłuższą krawędzią przesyłki;
2) wysokość – nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm.
4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 506

§ 4. 1. Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający
jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.
2. Skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający
adresatowi jej identyfikację.
§ 5. Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie
adresatowi.
§ 6. 1. Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.
2. W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek
z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.
3. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem
„ZWROTY”.
4. Skrzynki lokatorskie lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi
skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.
5. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie skrzynek przydziela się osobom poruszającym
się na wózku inwalidzkim.
§ 7. Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem
skrzynek, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, do których dostęp
jest zapewniony zgodnie z art. 66 i 67 tej ustawy.
§ 8. Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2 zainstalowane zgodnie z przepisami
dotychczasowymi mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany skrzynki albo wymiany jej
elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
Minister Administracji i Cyfryzacji: R. Trzaskowski
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych
skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731 oraz z 2004 r. Nr 83, poz. 770), które utraciło moc na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).tekst ogłoszony pdf D20140506.pdf